Reklamacije i pritužbe


Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Eventualnu reklamaciju Vas molimo da podnesete u prodajnoj jedinici u kojoj je kupovina i obavljena. Ukoliko ste proizvod kupili u nekom od naših maloprodajnih objekata, molimo Vas da i reklamaciju podnesete u istoj poslovnici, uz obavezan fiskalni isečak ili slip - kako i nalaže zakon o zaštiti potrošača. Ukoliko je proizvod kupljen putem našeg online portala www.3gstore.rs , nemojte oklevati da nas kontaktirate na sledeći način, učinićemo sve što je u našoj moći da rešimo Vaš problem:

  • pozivom na telefonski broj našeg odeljenja za podršku i pomoć korisnicima RMA: 021/3100-355 ili 021/3100-359 (radnim danom 9-16h); ili
  • putem 'kontaktirajte nas' obrasca, pri čemu Vas molimo da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi; ili
  • pisanim putem, na adresu Prodavca: Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad

Molimo Vas da ne šaljete eventualne reklamacije na povrat samoinicijativno bez prethodnog kontaktiranja prodavca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti kupac može vratiti robu, uz obavezan fiskalni isečak ili slip, o trošku prodavca isključivo putem City Express kurirske službe, sa kojom prodavac ima zaključen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Pošiljke poslate putem drugih kurirskih službi neće biti prihvaćene. Digital Vision ID za City Express je 41869.

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju. U tom slučaju, po članu 34 Zakona o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana (za nameštaj i tehničku robu 30 dana), od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom.Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, te da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Hvala na razumevanju.