NAČIN KUPOVINE


NAČIN KUPOVINE
 
Ovim pravilnikom imaju se urediti pravila korišćenja internet sajta www.3gstore.rs u skladu sa važećim propisima. Korisnik, odnosno lice koje na dopušten način pristupi internet sajtu preduzeća, smatra se da je upoznato sa sadržinom i pravilima korišćenja, da je saglasno i da ista prihvata bez mogućnosti izmene. Postupanje u skladu sa odredbama ovog pravilnika obezbeđuje maksimalan kvalitet usluga koje pružamo na obostrano zadovoljstvo.
 
 
OPŠTE ODREDBE
 
Član 1.
 
Pružalac usluga (prodavac) dužan je da postupa i pruža usluge u skladu sa zakonom i propisima koji se odnose na elektronsku trgovinu.
 
Korisnik usluga (kupac) smatra se fizičko ili pravno lice koje zaključuje pravni posao elektronskim putem posredstvom internet sajta preduzeća.
Mesto isporuke robe smatra će se uredno navedena adresa korisnika usluge u porudžbenici koja se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
 
Pravilnikom regulišu se formalno-pravni odnosi koji nastaju kada pružalac usluga porudžbinu potvrdi, obradi i robu navedenu u specifikaciji isporuči, a korisnik usluge izvrši svoju obavezu isplate fakturisane cene i robu preuzme u mestu isporuke.
 
 
PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA USLUGE (KUPCA)
 
Član 2.
 

Korisnik usluge porudžbinu željene robe iz asortimana preduzeća vrši popunjavanjem porudžbenice u elektronskom obliku na internet sajtu preduzeća, prema priloženim uputstvima.

Porudžbenica mora biti uredno popunjena u skladu sa priloženim uputstvima, kako bi se na osnovu unetih podataka, bez dodatnih informacija, jasno odredio indentitet korisnika usluge, specifikacija robe i mesto isporuke.

Korisnik usluge nakon telefonske potvrde porudžbenice call centru, istu ne može opozvati, njenom potvrdom smatra se da je ugovor zaključen, a korisnik usluge dužan je da robu preuzme u mestu isporuke i plati fakturisanu cenu, sve u skladu sa posebnim odredbama Pravilnika i Zakonom.

Korisnik usluge je obavezan da snosi troškove dostavljanja robe, osim ukoliko ta obaveza posebnom odredbom nije preinačena ili ukinuta.

 
PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGE (PRODAVCA)
 
Član 3.
 

Pružalac usluge se obavezuje da po prijemu elektronske porudžbenice, istu obradi i telefonskim putem potvrdi pozivanjem naručioca.

Pružalac usluge se obavezuje da robu na osnovu specifikacije isporuči ispravnu u predviđenom roku u skladu sa posebnim odredbama.

Pružalac usluge se obavezuje da eventualne promene koje se odnose na cenu, vrstu, količinu poručene robe, način i uslove plaćanja/isporuke, korisniku usluge saopšti/obavesti najkasnije prilikom telefonske potvrde porudžbenice.

 

POSEBNE ODREDBE

Član 4.
 
Način plaćanja
 

Korisnik usluge svoju obavezu isplate fakturisane cene može izvršiti na dva osnovna načina:

Plaćanje preko računa za pravna lica– poručena roba može se platiti neposrednom uplatom na račun preduzeća, uz obavezu navođenja odgovarajućeg pozivnog broja koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje se vrši virmanski preko banke.

Plaćanje pouzećem za fizička lica – poručena roba plaća se prilikom preuzimanja, licu koje vrši isporuku (kuriru). Plaćanje se vrši gotovinski

 
Član 5.
 
Garancija kvaliteta
 

Pružalac usluge garantuje za kvalitet usluga koje pruža. Svi proizvodi su originalne robne marke, u originalnom pakovanju koje svojim kvalitetom, dizajnom i lakoćom upotrebe zadovoljavaju najviše standarde.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nesaobraznosti stvarnih sa deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Pravo na garaciju prestaje ukoliko se proizvod koristi protivno pravilima upotrebe (uputstvo), odnosno ako se vrše popravke ili prepravke na proizvodu od strane neovlašćenog lica. Garantni rok počinje teći danom prodaje koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom

 
Član 6.
 
Reklamacija robe / Pravo na reklamaciju se stiče:
 
1) Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni proizvod oštećen, ne odgovara specifikaciji ili je neispravan.
 
2) Ukoliko se ustanovi nesaobraznost ili nedostatak na proizvodu u toku garantnog roka, pod uslovom da isti nisu prouzrokovani krivicom korisnika usluge (kupca).
 
Postupak po reklamaciji otpočinje kada korisnik usluge (kupac) na mestu kupovine neposredno ili posredno (putem pošte) izjavi prigovor, odnosno ukaže na nedostatke proizvoda i priloži dokaz o kupovini (račun, uplatnicu, garantni list), a pružalac usluge (prodavac) je dužan da prigovor primi, obradi i o istom se izjasni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana. Ukoliko je prigovor osnovan, kupac ima pravo izbora u pogledu načina otklanjanja nedostatka na proizvodu u skladu sa Zakonom, a prodavac ima obavezu da u primerenom roku bez naknade i znatne nelagodnosti za potrošača postupi.
 
Za prihvaćene reklamacije trgovac snosi troškove transporta.
 
Član 7.
 
Pravila isporuke robe
 

Pružalac usluge je dužan da u razumnom roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora (telefonske potvrde porudžbenice odnosno potvrde uplate cene) korisniku usluge (kupcu) isporuči poručeni proizvod, određenih svojstava po ugovorenoj ceni.

Kako bi se izbegli naknadni nesporazumi, kupac je dužan da primi i izvrši proveru isporučene robe u prisustvu ovlašćenog lica trgovca, osim kada se isporuka vrši posredstvom pošte ili kurirske službe.

Ukoliko isporuka poručene robe bude onemogućena odsustvom kupca odnosno odbijanjem da robu primi bez osnovanih razloga, trošak povraćaja robe snosiće kupac. Potraživanje po osnovu povraćaja robe pružalac usluge može namiriti iz prethodne uplate koju je kupac izvršio.

Pružalac usluge je dužan da prethodno obavesti kupca o troškovima isporuke ukoliko oni nisu obuhvaćeni ugovorenom cenom. Pružalac usluge je dužan da putem e-maila ili telefonom obavesti korisnika usluge o troškovima isporuke.

Za sve porudžbine gde vrednost narudžbine prelazi 3000,00 dinara isporuka je besplatna.

Isporuka robe vrši se u preriodu od 08 do 18 časova svakog radnog dana, u skladu sa utvrđenim redom dostave kurirske službe.

 
Član 8.
 
Pravo na jednostran raskid ugovora
 

Korisnik usluge (kupac) ima pravo na jednostran raskid ugovora u skladu sa Zakonom, ukoliko pismenom izjavom ili elektronskim putem obavesti pružaoca usluge (prodavca) u propisanom roku. Jednostranim raskidom ugovora, kupac se oslobađa svih ugovorenih obaveza, osim neposrednih troškova za povraćaj robe prodavcu. Prodavac je dužan da potrošaču vrati iznos ili deo iznosa koji je uplaćen po osnovu ugovora, a kupac da prodavcu preda proizvod ili dokaz da je robu poslao.

Ukoliko je prodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača, druga strana ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora. Ovo

pravo ugovornih strana treba razlikovati od prava na jednostran raskid ugovora koje se stiče po osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

 
Član 9.
 
Promenjene okolnosti
 

Prilikom isporuke robe, pružalac usluge dužan je da se drži specifikacije robe navedene u porudžbenici definisanoj na internet sajtu preduzeća.

U slučaju nedostatka specifikovane robe na lageru, uključujući i slučaj nakon uplate sredstava na račun pružaoca usluge (prodavca), prodavac je dužan da ponudi, a korisnik usluge (kupac) da odabere mogućnost sukcesivne zamene robe za drugi artikal iste vrednosti ili povraćaj datog.

Karakter internet sajta preduzeća je informativni i u skladu sa zakonskim propisima u oblasti obligacionih odnosa će se smatrati oglasom.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, informacije poput cena, kalkulacija, popusta, robe na akciji i sličnih podataka podložni su promenama do momenta izdavanja fakture, odnosno uplate sredstava na račun preduzeća, pa ih stoga treba proveriti prilikom telefonske potvrde porudžbenice.

 
Član 10.
 
Klauzula privatnosti
 
 
Pružalac usluge se obavezuje da će poštovati privatnost samih korisnika i njihovih ličnih podataka, odnosno da će iste koristiti u meri koja je neophodna za kvalitetno pružanje usluga tj. realizaciju primljenih porudžbina za robu.

Pružalac usluge je dužan da podatke sadržane u porudžbenici smatra poverljivim, te iste ne može davati na korišćenje trećim licima, upotrebljavati za slanje komercijalnih poruka ili akcijske svrhe bez saglasnosti vlasnika podataka.

Dobijene podatke od korisnika usluge (kupca), pružalac usluge je dužan da strogo čuva u skladu sa dobrim poslovnim običajima i da ograniči njihovu dostupnost samo za zaposlene koji obrađuju elektronske porudžbine.

Korisnik usluge upotrebom internet sajta preduzeća i pratećih sadržaja pristaje na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko, korisnik usluge ne želi da omogući dostupnost svojih podataka ili nije saglasan sa izjavom privatnosti, pružalac usluga Vas moli da ne koristite mogućnost elektronske trgovine posredstvom naše internet stranice

 

Član 11.
 
Pružalac usluge evidentira podatke navedene u porudžbenici u primljenom obliku bez prava i obaveze da vrši dodatnu proveru njihove istinitosti, verodostojnosti i stvarne pripadnosti korisniku usluge ukoliko bi se time povredile odredbe klauzule privatnosti.
 
Član 12.
 
Na sve ono što nije regulisano pravilnikom o pružanju usluga internet prodaje, primenjivaće se opšte i posebne odredbe odgovarajućih zakona.
 
Član 13.
 
Sve ugovorne strane obavezuju se da će eventualne nesporazume proistekle iz nijhovog ugovornog odnosa ili u vezi sa njim rešiti sporazumno, a ukoliko to nije moguće spor će rešiti stvarno nadležni sud u Novom Sadu
 
Član 14.
 
Korisnik usluge sve dodatne informacije o svojim pravima, obavezama i drugim pitanjima može dobiti posredstvom Call Centra preduzeća na telefon 066/654-0003
 
 
Član 15.
 
Potrošač ima obavezu da vrati robu trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je trgovca obavestio da odustaje od ugovora. Troskove vraćanja robe snosi potrošač.